ທ່ານຍັງບໍ່ມີລາຍການສິນຄ້າໃນກະຕ່າ.

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໄປຊໍາລະສິນຄ້າໄດ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ ເກັບສິນຄ້າເຂົ້າກະຕ່າ ເສຍກ່ອນ
ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາມີສິນຄ້າ ທີ່ນໍາມາສະເໜີຈາກ ທາງທີມງານເວບໄຊທ໌ pakardfree.com ເອງ ແລະ ຄົນຂາຍທົ່ວໄປ.

ກັບຄືນ ຫາໜ້າເວບໄຊທ໌