ການຂຶ້ນທະບຽນໃນທີ່ນີ້ ຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຖ້າທ່ານໃດ ຕ້ອງການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານເວບໄຊທ໌ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການກົດ ຂຶ້ນທະບຽນເປັນ "ຜູ້ຂາຍ" ດ່ານລຸ່ມ privacy policy.